top of page
Image 01
Axonometric 01
Axonometric 02
Axonometric 00
Image 02
Image 03
Image 04
Image 05

이웃과 함께 걷는 길

대한민국 공공주택 설계공모 계획안, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

현상설계 참가작

위치 : 서울특별시 강남구 수서동, 자곡동 일원

용도 : 공공분양

세대수 : 약 635 세대

-

Image 01.jpg
Axonometric 01.jpg
Axonometric 02.jpg
Axonometric 00.jpg
Image 04.jpg

-

Image 03.jpg
Image 02.jpg
Image 05.jpg
bottom of page